ROOM KOH LARN

ที่พักของเรามีบริเวณกว้างขวาง สะดวกสบาย สามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือคู่รักที่ต้องการมาพักผ่อนสัมผัสกับท้องทะเลสีคราม บรรยากาศสบายๆ บนเกาะล้าน สถานที่พักผ่อนสวยๆ ใกล้กรุงเทพฯ

ราคาห้องพัก

วันจันทร์-ศุกร์ และวันอาทิตย์

1,450 บาท

 • สำหรับ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน (500 บาท/ท่าน)
 • ราคานี้รวมอาหารเช้า และรถมอเตอไซค์ 1 คัน (ทางรีสอร์ทเติมน้ำมันให้เรียบร้อย) มีบริการรับ-ส่งจาก ท่าเรือหน้าบ้าน มารีสอร์ท
 • หมายเหตุ : ห้องพักหมายเลข 5 และหมายเลข 10 จะมีขนาดกว้างกว่าห้องอื่นเนื่องจากเป็นห้องมุม ราคาเท่ากัน ให้สิทธิ์กับลูกค้าที่จองเข้ามาก่อน (จองก่อน ได้สิทธิ์ก่อนค่ะ) แต่ห้องพักอื่นๆ ก็กว้างทุกห้องนะุคะ

วันเสาร์

1,650 บาท

 • สำหรับ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน (500 บาท/ท่าน)
 • ราคานี้รวมอาหารเช้า และรถมอเตอไซค์ 1 คัน (ทางรีสอร์ทเติมน้ำมันให้เรียบร้อย) มีบริการรับ-ส่งจาก ท่าเรือหน้าบ้าน มารีสอร์ท
 • หมายเหตุ : ห้องพักหมายเลข 5 และหมายเลข 10 จะมีขนาดกว้างกว่าห้องอื่นเนื่องจากเป็นห้องมุม ราคาเท่ากัน ให้สิทธิ์กับลูกค้าที่จองเข้ามาก่อน (จองก่อน ได้สิทธิ์ก่อนค่ะ) แต่ห้องพักอื่นๆ ก็กว้างทุกห้องนะุคะ

บรรยากาศในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระเบียบและข้อกำหนด

ระเบียบการเข้าพักที่ รูม เกาะล้าน รีสอร์ท

 1. ห้องพักเข้าพักได้ตามจํานวนคนที่แจ้งไว้เท่านั้น รองรับ 2 ท่าน สามารถเข้าพักเพิ่มได้ 1 ท่าน
  (ราคาเตียงเสริม 500 บาท/ท่าน)
 2. ไม่รับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบเข้าพัก (ราคาเตียงเสริม 500 บาท/ท่าน)
 3. ทุกท่านที่มาเข้าพักต้องมาลงทะเบียนและห้ามนําผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วย หากทางรีสอร์ทพบว่านำผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนมาเข้าพัก จะขออนุญาตเชิญออกทุกท่าน โดยไม่มีการคืนเงินทุกกรณี
 4. ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พัก ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเอง หากมีสิ่งของสูญหาย ในห้องพักหรือภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ
 5. ห้ามส่งเสียงดัง หรือ ทําสิ่งที่เป็นการรําคาญรบกวนผู้อื่น และห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ท
 6. ห้องพักทุกห้องเป็นห้องปลอดบุหรี่
 7. ห้ามนําวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย และสิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 8. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ให้ หากฝ่าฝืนทางรีสอร์ทจะเรียกเก็บค่าทําความสะอาดจํานวน 2,000 บาท
 9. ห้ามทิ้งกระดาษชําระ ผ้าอนามัย หรือสิ่งของใดๆ ที่จะทําให้ระบบสุขภัณฑ์ชํารุดลงในโถชักโครก
  โดยเด็ดขาด
 10. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายใน และภายนอกห้องพัก ไม่อนุญาตให้นําอาหารที่มีกลิ่นเข้าไป
  รับประทานภายในห้องพักเด็ดขาด เช่น อาหารทะเล ส้มตำ ยำต่างๆ และทุเรียน หากฝ่าฝืนทางรีสอร์ทจะเรียกเก็บค่าทําความสะอาดจํานวน 2,000 บาท
 11. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกําลังวัตต์ต่างกับกําลังวัตต์ในประเทศไทยโดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
 12. ทางรีสอร์ท Check in ตั้งแต่เวลา 14.00 น. และ Check out ไม่เกิน 11.00 น. หาก Check out เกินเวลาจะมีค่าปรับตามจำนวนเวลาที่เกิน
 13. เมื่อผู้เข้าพัก Check in แล้วไม่ทําการ Check out ตามวันและเวลาที่กําหนดเข้าพัก ทางรีสอร์ทจะคิด
  ค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจํานวนวันที่เกินจากที่แจ้งเข้าพัก
 14. กรณีที่สิ่งของใดๆ ของรีสอร์ทมีการชํารุดเสียหาย หรือสูญหายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าราคาของทรัพย์สินนั้นๆ

ข้อกําหนดการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักที่ รูม เกาะล้าน รีสอร์ท

 1.  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 14 วัน ทุกกรณี หากแจ้งล่วงหน้าไม่ถึง 14 วัน ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
 2.  กรณีจองห้องพักแล้วไม่มาใช้บริการตามกําหนดที่แจ้งไว้ ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 3.  ในกรณีที่ลูกค้าขอ Check out ก่อนวันที่กําหนดไว้ทางรีสอร์ทจะคิดค่าบริการเต็มจํานวน 100 % ของราคาห้องพัก

ข้อกําหนดการเช่ารถจักรยานยนต์ที่ รูม เกาะล้าน รีสอร์ท

 1. ห้ามนํารถจักรยานยนต์ไปให้ผู้ใดใช้หรือเช่า เช่าช่วงต่อ หรือห้ามนําไปให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าพักที่รีสอร์ท และไม่มีใบขับขี่เป็นผู้ขับรถ
 2. งดการดื่มสรุาเมื่อต้องขับรถ กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเสียหายเองทั้งหมด ลูกค้าต้องรักษา ดูแล และจอดรถในที่ปลอดภัย หากรถเกิดการชํารุดเสียหาย ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

** ทางรีสอร์ทจะทําการเติมนํ้ามันให้ทุกครั้ง พร้อมทั้งจะดูแล และตรวจเช็คอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์สม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า

สอบถามข้อมูล

ช่องทางการชำระเงิน

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี : วิภาพร วัฒนสาธิตอาภา
 • หมายเลขบัญชี : 092-8-75508-8