ROOM KOH LARN

ที่พักของเรามีบริเวณกว้างขวาง สะดวกสบาย สามารถรองรับลูกค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือคู่รักที่ต้องการมาพักผ่อนสัมผัสกับท้องทะเลสีคราม บรรยากาศสบายๆ บนเกาะล้าน สถานที่พักผ่อนสวยๆ ใกล้กรุงเทพฯ

ราคาห้องพัก

วันจันทร์-พฤหัส

1,200 บาท

 • รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน (500 บาท/ท่าน)
 • ** ราคานี้รวมอาหารเช้า และรถมอเตอไซค์ 1 คัน (ทางรีสอร์ทเติมน้ำมันให้เรียบร้อย) มีบริการรับ-ส่งจาก ท่าเรือหน้าบ้าน มารีสอร์ท
 • หมายเหตุ : ห้องพักหมายเลข 5 และหมายเลข 10 จะมีขนาดกว้างกว่าห้องอื่น ราคาเท่ากัน ให้สิทธิ์กับลูกค้าที่จองเข้ามาก่อน (จองก่อน ได้สิทธิ์ก่อนค่ะ)

วันศุกร์-อาทิตย์

1,500 บาท

 • รองรับ 2 ท่าน เสริมได้ 1 ท่าน (500 บาท/ท่าน)
 • ** ราคานี้รวมอาหารเช้า และรถมอเตอไซค์ 1 คัน (ทางรีสอร์ทเติมน้ำมันให้เรียบร้อย) มีบริการรับ-ส่งจาก ท่าเรือหน้าบ้าน มารีสอร์ท
 • หมายเหตุ : ห้องพักหมายเลข 5 และหมายเลข 10 จะมีขนาดกว้างกว่าห้องอื่น ราคาเท่ากัน ให้สิทธิ์กับลูกค้าที่จองเข้ามาก่อน (จองก่อน ได้สิทธิ์ก่อนค่ะ)

บรรยากาศในห้องพัก

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระเบียบและข้อกำหนด

ระเบียบการเข้าพักที่ รูม เกาะล้าน รีสอร์ท

 1. ห้องพักเข้าพักได้ตามจํานวนคนที่แจ้งไว้เท่านั้น รองรับ 2 ท่าน สามารถเข้าพักเพิ่มได้ 1 ท่าน
  (ราคา 500 บาท/ท่าน)
 2. เด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบพักฟรีกับผู้ปกครองไม่คิดค่าที่พักเพิ่มเติม
 3. ทุกท่านที่มาเข้าพักต้องมาลงทะเบียนและห้ามนําผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพัก เข้าพักด้วย
 4. ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พัก ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเอง หากมีสิ่งของสูญหาย ในห้องพักหรือภายในรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบ
 5. ห้ามส่งเสียงดัง หรือ ทําสิ่งที่เป็นการรําคาญรบกวนผู้อื่น และห้ามทะเลาะวิวาทภายในรีสอร์ท
 6. ห้องพักทุกห้องเป็นห้องปลอดบุหรี่
 7. ห้ามนําวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย และสิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 8. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นภายนอกอาคารที่ทางรีสอร์ทจัดไว้ให้
 9. ห้ามทิ้งกระดาษชําระ ผ้าอนามัย หรือสิ่งของใดๆ ที่จะทําให้ระบบสุขภัณฑ์ชํารุดลงในโถชักโครก
  โดยเด็ดขาด
 10. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายใน และภายนอกห้องพัก ไม่อนุญาตให้นําอาหารที่มีกลิ่นเข้าไป
  รับประทานภายในห้องพักเด็ดขาด เช่น อาหารทะเล ทุเรียน หากฝ่าฝืนทางรีสอร์ทจะเรียกเก็บค่าทําความ
  สะอาดจํานวน 2,000 บาท
 11. ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกําลังวัตต์ต่างกับกําลังวัตต์ในประเทศไทยโดยไม่มีเครื่องแปลงไฟ (Adapter)
 12. ทางรีสอร์ท Check in ตั้งแต่เวลา 14.00 น. และ Check out ไม่เกิน 11.30 น.
 13. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 11.30-14.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก
 14. Check out เกินเวลา ตั้งแต่เวลา 14.00 น. คิดค่าบริการห้องพักเต็มราคา
 15. เมื่อผู้เข้าพัก Check in แล้วไม่ทําการ Check out ตามวันและเวลาที่กําหนดเข้าพัก ทางรีสอร์ทจะคิด
  ค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจํานวนวันที่เกินจากที่แจ้งเข้าพัก
 16. กรณีที่สิ่งของใดๆ ของรีสอร์ทมีการชํารุดเสียหาย หรือสูญหายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําของลูกค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ ตามราคาที่ไหนกำหนดไว้

ข้อกําหนดการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักที่ รูม เกาะล้าน รีสอร์ท

 1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าพัก กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 14 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. กรณีที่ลูกค้ามีความจําเป็นต้องการยกเลิกห้องพักภายใน 7-14 วันก่อนวันเข้าพัก ทางรีสอร์ทขอเรียกเก็บเงินมัดจํา 50% ของห้องพัก
 3. กรณีที่ลูกค้ามีความจําเป็นต้องการยกเลิกห้องพักภายใน 1-6 วันก่อนวันเข้าพัก ทางรีสอร์ทขอเรียกเก็บเงินมัดจํา 100% ของห้องพัก
 4. กรณีมีเหตุจําเป็นต้องเลื่อนการเข้าพัก สามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง แจ้งก่อนวันเข้าพัก อย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันเข้าพัก และระยะเวลาในการจองครั้งต่อไปต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเข้าพักเดิม หากลูกค้าได้ตกลงเลื่อนวันเข้าพักแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
 5. กรณีจองห้องพักแล้วไม่มาใช้บริการตามกําหนดที่แจ้งไว้ ทางรีสอร์ทคิดค่าบริการเต็ม จํานวน 100 % ของราคาห้องพัก
 6. ในกรณีที่ลูกค้าขอ Check out ก่อนวันที่กําหนดไว้ทางรีสอร์ทจะคิดค่าบริการเต็มจํานวน 100 % ของราคาห้องพัก

ข้อกําหนดการเช่ารถจักรยานยนต์ที่ รูม เกาะล้าน รีสอร์ท

 1. ห้ามนํารถจักรยานยนต์ไปให้ผู้ใดใช้หรือเช่า เช่าช่วงต่อ หรือห้ามนําไปให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าพักที่รีสอร์ท และ ไม่มีใบขับขี่เป็นผู้ขับรถ
 2. งดการดื่มสรุาเมื่อต้องขับรถ กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเสียหายเองทั้งหมด ลูกค้าต้องรักษา ดูแล และจอดรถในที่ปลอดภัย หากรถเกิดการชํารุดเสียหาย ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามราคาประเมินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

** ทางรีสอร์ทจะทําการเติมนํ้ามันให้เต็มถังทุกครั้ง และมีการดูแล ตรวจเช็คอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์สม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า

สอบถามข้อมูล

ช่องทางการชำระเงิน

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ชื่อบัญชี : วิภาพร วัฒนสาธิตอาภา
 • หมายเลขบัญชี : 092-8-75508-8